PRZEJDŹ DO ZAWARTOŚCI
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
REJESTRACJA

I. Internetowa

 

Aby dokonać rejestracji Użytkownik powinien:

a) wejść na stronę www.dsautomobiles.pl [1]

b) wypełnić pola obowiązkowe w formularzu rejestracji

c) przeczytać i zaakceptować ogólne warunki użytkowania Strony i strefy MyDS poprzez zaznaczenie okienka „Wyrażam zgodę"

 

Po dokonaniu powyższych czynności Użytkownik otrzyma e-mail zwrotny z linkiem aktywującym.Aby dokonać aktywacji konta, Użytkownik powinien kliknąć w link aktywacyjny. W momencie aktywacji Użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania.

II. W punkcie sprzedaży

 

Aby dokonać rejestracji Klient powinien ustnie przedstawić w punkcie sprzedaży swój adres e-mail wraz z innymi niezbędnymi danymi. Na podany przez Klienta e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym rejestrację. Klient powinien kliknąć w link aktywujący, który następnie przekieruje do formularza rejestracji oraz opcji wyrażenia zgody, co oznacza akceptację niniejszych warunków. Konto zostaje wówczas aktywowane. Klient musi dokonać aktywacji przed upływem 20 dni od daty otrzymania e-maila, w przeciwnym wypadku wstępna rejestracja zostaje anulowana, a jego dane usunięte. W każdej chwili Klient (Użytkownik) może uzupełniać lub aktualizować swoje dane. W przypadku, gdy Użytkownik chce zmienić adres e-mail, na nowy adres zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia jego prawidłowości. Aby potwierdzić rejestrację, Użytkownik musi kliknąć w link zawarty w treści wiadomości. Nowy adres e-mail zostanie zarejestrowany wyłącznie po jego potwierdzeniu. W każdej chwili Użytkownik może zwrócić się do Stellantis Polska o usunięcie swojego konta. W takim przypadku usunięte zostaną również wszystkie jego dane osobowe.

 

Treść

 

Wyświetlanie niektórych treści ma charakter zindywidualizowany i wymaga dostarczenia przez Użytkownika informacji na swój temat lub na temat samochodu. Informacje przekazywane przez MyDS mogą zależeć od informacji podanych przez Użytkownika. Zindywidualizowane przez Użytkownika treści skutkują wysyłaniem do internauty przez Automobiles Stellantis poczty elektronicznej. Informacje i ustawienia podane przez Użytkownika mogą zostać wykorzystane do przesyłania zindywidualizowanych ofert handlowych za pośrednictwem jego strefy osobistej. W przypadku wysłania przez punkt sprzedaży DS oferty handlowej do osobistej strefy Użytkownika, dany punkt sprzedaży ponosi pełną odpowiedzialność za tę ofertę, a Stellantis Polska nie mogą być z tego tytułu pociągnięte do żadnej odpowiedzialności. MyDS oferuje także różnorodne funkcje, takie jak prośba on-line o spotkanie lub jazdę próbną. Użytkownik ma również możliwość przesłania z punktu sprzedaży DS do strefy osobistej wybranych konfiguracji zrealizowanych w punkcie sprzedaży, po weryfikacji adresu e-mail przekazanego w punkcie sprzedaży. Za pośrednictwem MyDS nie można zarezerwować ani zamówić on-line produktów i usług oferowanych przez markę DS.

Treść rubryki „MÓJ SAMOCHÓD”

 

Wskazane w niniejszej rubryce terminy określone zostały dla samochodu osobowego przeznaczonego do użytku prywatnego i nie są dostosowane do innego typu samochodu i użytkowania. Podane terminy przeglądów (i dotyczące ich powiadomienia) obliczone zostały na podstawie danych podanych przez użytkownika: warunków użytkowania (domyślnie wybierane są normalne warunki użytkowania), przebiegu samochodu, przebiegu rocznego i historii przeprowadzonych operacji. W przypadku gdy użytkownik nie podaje rocznego przebiegu, jest on szacowany na podstawie ostatniego lub dwóch ostatnich zadeklarowanych przez użytkownika przebiegów. Użytkownik powinien regularnie weryfikować zarejestrowane dane dotyczące przebiegu (całkowitego i rocznego) i, jeżeli to niezbędne, korygować je w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania samochodu. W przeciwnym wypadku przesyłane do niego powiadomienia mogą okazać się błędne. Jeżeli zarejestrowany przegląd wykonany został z opóźnieniem, kolejny termin również zostanie zatem przesunięty przez system o taki sam czas, co nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za to opóźnienie. W przypadku dużego opóźnienia do użytkownika może więc zostać przesłana niewłaściwa informacja.

Wskazane terminy obowiązkowych kontroli technicznych są obliczane w następujący sposób: pierwsza kontrola 4 lata po dacie pierwszej rejestracji samochodu, a następnie kontrola co 2 lata. W przypadku niezarejestrowania przez użytkownika zrealizowanych operacji system zakłada, iż poprzednie operacje przeglądów i kontroli realizowane były zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednimi przepisami.
W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania powiadomień, powiadomienie pozostaje aktywne tak długo, dopóki użytkownik nie zarejestruje operacji. Historia zrealizowanych operacji tworzona jest na podstawie informacji wprowadzonych przez użytkownika. Wskazany zostaje wyłącznie najbliższy termin przeglądu i kontroli technicznej. Informacje przesyłane przez system mają tylko i wyłącznie charakter orientacyjny i nie zwalniają użytkownika z obowiązku upewnienia się co do przestrzegania zaleceń producenta i przepisów prawnych związanych z kontrolą techniczną pojazdu. Zawartość witryn internetowych Stellantis Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie Stellantis. Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różnorodność technik i materiałów, to – pomimo najlepszych starań – wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Pojazdy, a także inne towary oraz usługi prezentowane w serwisie mogą być niedostępne w niektórych punktach sprzedaży, a ich charakterystyki oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Ponadto mogą one być wycofywane z obrotu, a Stellantis Polska dołoży najwyższej staranności do bieżącego informowania o tych okolicznościach przy aktualizowaniu zawartości niniejszego serwisu. Informacje podane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią zapewnienia o towarze, nie stanowią jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Stellantis Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.dsautomobiles.pl (dalej także „Serwis”).

2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Stellantis Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez markę DS Automobiles, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

  • udzielanie informacji na temat oferty DS Automobiles wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,
  • kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem DS – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Stellantis Polska,
  • udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

3.1 Wymagania techniczne

 

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stellantis Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

 

- Minimalna konfiguracja sprzętowa:

Procesor 2,33 GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ lub szybszy (albo jego odpowiednik) 128 MB pamięci RAM Pamięć karty graficznej 128 MB

 

- Systemy operacyjne:

Windows 7 Windows Vista® Windows XP

 

- Przeglądarki:

Internet Explorer 6.0 i nowsze wersje Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje Google Chrome3 Safari 4.0 i nowsze wersje Opera 9.5 i nowsze wersje

 

3.2 Pozostałe warunki

 

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Stellantis Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

4. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

• akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,

• podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

 

4.2 Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

 

4.3 Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

5. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

5.1 Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Stellantis Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub pocztą tradycyjną na adres Dział Reklamacji, Stellantis Polska Sp. z o. o., Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa.

 

5.2 W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

 

5.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Stellantis Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 

5.4 O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

 

6.2 Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stellantis Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.